مسترکار - دنیای خودرو

نقشه راه معدن و دستاوردهای صنایع معدنی

نقشه راه معدن و دستاوردهای صنایع معدنی مستر كار: نقشـه راه معـدن و صنایـع معدنـی مشـتمل بـر 72 راهبـرد اسـت كه سـازمان ایمیدرو مسـوولیت اجرای 33 راهبرد را در اختیـار دارد. ایـن سـازمان بـرای اجرایی سازی ایـن مهم 145 هدف تعریف كرده كه تا پایـان دی ماه 98 این سازمان توانسـت 58 درصد از اهـداف را محقـق كند.


برپایه گزارش ویژه نامه سالانه سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) راه اندازی طرح ها از ابتـدای سـال تاكنـون به ارزش ۳.۵میلیـارد دلار پـروژه معدنـی و صنایـع معدنـی اجرایـی شـده و تـا نیمه زمسـتان امسـال نزدیـك بـه ۱.۲میلیـارد دلار طـرح افتتـاح شـده اسـت.
دستاوردهای صنایع معدنی
تعـداد قابل توجهـی از دیگر پـروژه ها بـه مرحله راه انـدازی، تولیـد آزمایشـی یـا تسـت مراحل مختلف رسـیده انـد. آلومینیـوم جنـوب (سـالكو) اكنـون بـزرگ تریـن و بـا فناوری ۴۳۰ كیلوآمپـر مـدرن تریـن كارخانـه آلومینیـوم ایـران اسـت كـه از شروع زمسـتان امسال به تولید آزمایشـی دسـت یافتـه و از سـرمایه گـذاری ۱.۲میلیـارد دلاری برخـوردار اسـت.
همچنیـن طـرح هـای گندله سـازی توسـعه ملـی واقـع در سـنگان بـا سـرمایه گـذاری ۱۹۰ میلیـون دلاری بـه همـراه چهار میلیـون دلار پـروژه زیربنایـی در مجمـوع سـه طـرح با رقم نزدیـك به ۱.۴میلیـارد دلار آمـاده افتتاح شـده انـد.
علاوه بـر ایـن، تـا پایـان امسال نیز بیـش از یـك میلیـارد دلار طـرح در مـدار تولیـد قـرار مـی گیـرد كـه شـامل حـوزه های كنسـانتره سـنگ آهـن مباركه در سـنگان، چهـار طـرح صنعت مـس، خردایش سـنگ آهـن گل گهر، فاز نخسـت بنـدر پارسـیان و تعـدادی طـرح زیربنایـی اسـت. كل سـرمایه گـذاری هایـی كه تـا اختتام امسـال به ثمر می نشـیند بیـش از هفت هزار و ۶۰۰ شـغل مسـتقیم و نزدیـك به ۲۹ هزار شـغل به طـور غیرمسـتقیم ایجـاد مـی كند.
عملكرد تولید صادرات واحدهای بزرگ عملكـرد تولیـد شـركت هـای بـزرگ بخـش معـدن و صنایـع معدنـی در مـدت ۱۰ مـاه سـال ۹۸ نشـان دهنـده رشـد در اكثـر بخـش ها اسـت بطوری كه تولید كنسـانتره سـنگ آهن بـا افزایـش سه درصـدی، آهـن اسـفنجی افزایـش هشت درصـدی، شـمش فولاد رشـد پنج درصد و تولیدات فـو لادی رشـد هشت درصـدی، كاتـد مـس افزایـش سه درصـدی و تولیـد پـودر آلومینـا حدودا بـه اندازه تولید سـال گذشـته ثبت گردید.
آمار عملكـرد صـادرات واحدهـای بـزرگ معـدن و صنایـع معدنـی كشـورمان نیـز نشـان مـی دهـد در مـدت ۱۰ ماه سـال ۹۸، صـدور انـواع محصول این شـركت ها رشـد ۲۵ درصـدی را به ثبت رسـانده است.
عملكرد اكتشاف
اكتشاف ۶۵۰ هزار كیلومتر مربع از ابتـدای تاسـیس ایمیـدرو تـا نیمـه نخسـت سـال ۹۷، برنامه اكتشـاف ایـن سـازمان در مسـاحت ۲۵۰ هـزار كیلومتـر مربـع اجرایـی شـد.
همین طور از نیمـه دوم سـال گذشـته، برنامـه توسـعه اكتشـافات بـا جهش ۴۰۰ هـزار كیلومتـر مربعی همراه شـد به گونـه ای كـه بـا هدف افزایـش ذخایر مـواد اسـتراتژیك معدنی در۶۵۰ هـزار كیلومتـر مربـع بـه اجـرا در آمد.
ایمیـدرو حالا ۸۰ درصـد مسـاحت اكتشـافی كشـور را در اختیـار دارد. ایـن برنامـه در واقـع گامـی در جهت ایجـاد تـوازن در زنجیره صنایع معدنـی محسـوب مـی شـود كه خـوراك آتـی صنایـع را تامین كند.
تاكنون در ایران مركزی، ذخایر قابل توجهی كشـف شـده اسـت. بـا توجـه بـه اینكه بخـش خصوصی بـا حمایـت ایمیدرو موفـق بـه اجرای بخشـی از كارهای اكتشـافی مزبور شـده اسـت، همـكاری بخـش خصوصـی در تكمیـل فعالیـت هـای اكتشـافی نیـز از سیاسـت های جدیـد ایمیدرو اسـت.
احیای معادن كوچك مقیاس
فعال سازی معادن كوچك طـرح احیـای معـادن كوچـك و متوسـط كـه با هدف توسـعه اشـتغال و همچنیـن تامیـن بخشـی از خـوراك شـركت هـای بـزرگ از سـوی شـركت تهیـه و تولیـد مـواد معدنی ایـران )از شـركت هـای تابعـه ایمیـدرو( بـه اجـرا درآمـده تا سوم اسـفندجاری، ۱۴۵ معـدن را احیا كرده اسـت.
طرح یاد شده با مشـاركت تشـكل هـا از جملـه خانـه معـدن ایران اجرایی شـده در همین حـال، تفاهمنامـه ای در قالب كمك به فعال سـازی معادن كوچـك با تولیدكنندگان كنسـانتره و گندله امضا شـده اسـت كـه بـه نقـش آفرینی ایـن معـادن كمك خواهـد كرد.
افزایش سرمایه در صندوق بیمه سرمایه گذاری كارهای معدنی
افزایش سرمایه صندوق بیمه معدن؛ پشتوانه بخش خصوصی نزد صنـدوق بیمـه سـرمایه گـذاری فعالیـت های معدنـی در ۱۴ سـال از فعالیـت آن، یكهزار و ۷۴۲ فقـره بیمه نامه سـرمایه گذاری و اعتبـاری بـه مبلـغ یكهزار و ۲۸ میلیـارد تومـان صـادر كـرده كـه ۵۹۲ میلیارد تومان آن مربوط به دو سـال گذشـته اسـت.
یكی از پشـتوانه هـای ایـن صنـدوق، افزایـش سـرمایه اسـت كه امسال از ۱۴۰ میلیـارد بـه ۳۵۰ میلیـارد تومان رسـیده اسـت.
طبـق برنامـه های ایمیـدرو، ایـن نهاد پشـتیبان معادن بخـش خصوصـی، سـال ۹۹ برنامـه افزایـش سـرمایه تـا ۵۰۰ میلیـارد تومان را پیـش رو دارد. صندوق بیمه سـرمایه گذاری فعالیـت هـای معدنـی، همچنیـن پشتیبانی از طرح فعال سـازی معـادن كوچـك مقیاس را بعنوان برنامه كارهای خـود دارد.
لامرد بستر توسعه صنایع انرژی بر
توسعه مناطق ویژه صنایع انرژی بر چشم انداز روشنی برای این منظور شمرده می شود و در سـال های اخیـر، ایمیـدرو علاوه بـر منطقه ویـژه صنایع ِ انـرژی بـر خلیـج فـارس، توسـعه مناطق ویـژه لامرد واقع در جنوب اسـتان فارس، پارسـیان واقع در غرب اسـتان هرمزگان و نیز كاشـان را پیـش رو داشـته اسـت.
منطقه لامرد اكنـون میزبان بـزرگ تریـن و مـدرن تریـن طـرح تولیـد آلومینیـوم ایـران (سـالكو) اسـت و منطقه پارسـیان نیـز در حال جذب سـرمایه گـذاران حـوزه صنایع معدنی و پتروشـیمی اسـت.
وزارت نفت، منطقـه پارسـیان را بـه عنـوان هـاب سـوم اجـرای طـرح های پتروشـیمی قـرارداده اسـت و درحـال حاضـر، سـاخت فـاز نخسـت اسـكله اختصاصـی منطقه پارسـیان در مراحـل پایانی قرار دارد و امسال به بهـره بـرداری خواهد رسـید.
منطقه ویژه صنایـع معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس نیـز ۱۸ طـرح توسـعه ای در حـال اجـرا دارد و برنامـه واگـذاری زمیـن بـه ۱۱ متقاضـی برای سـرمایه گـذاری پیش بینی شده و این منطقـه در عین حال برنامـه دسـتیابی بـه ظرفیـت تولیـد ۱۰ میلیـون تن فـولاد را در برنامـه خود گنجانده است.
همچنین اسـكله منطقه ویـژه خلیـج فـارس یكـی از مزیـت های ایـن منطقه به شـمار مـی آیـد، توسـعه آن از محورهایی اسـت كـه توسـط ایمیدرو پیگیـری مـی شـود و در ایـن ارتباط فراخـوان جـذب سـرمایه گـذار دردسـت اقدام اسـت.
توسعه زیر ساخت
توسـعه زیرسـاخت سـبب تسـهیل در انتقـال و جـا بـه جایـی مـواد خـام و تولیـد مـی شـود و این نقش تابحال شكل اجرایی به خود گرفته و ایمیـدرو بـا همـكاری شـركت هـای بخـش خصوصـی، توسـعه زیرسـاخت هـا را در اولویـت برنامـه هـا و اقدامـات خـود قـرار داده كـه برجسـته تریـن آنها شـامل حمـل جاده ای، ریلـی و انتقال آب از دریـا اسـت.
ایـن سـازمان تاكنـون ۶۶۰ كیلومتر مسـیر جـاده ای بـرای معـادن و ۳۷۳ كیلومتر خط انتقـال برق ایجاد كـرده اسـت. علاوه بـر این، احـداث نیـروگاه هرمـز در منطقه ویـژه خلیـج فـارس در قالب توسـعه زیرسـاخت هـا انجـام شـده اسـت.
همچنین خط دوم جاده سـنگان- تربـت حیدریه بـا مشـاركت بخـش خصوصـی اجرایی شـده و ارزش كل سـرمایه گـذاری ایـن طـرح بـه بیـش از ۸۰۰ میلیـارد تومـان می رسـد. طرح خط انتقال آب از دریای عمان را، ایمیـدرو بـا اسـتفاده از تجربه اجـرای پروژه انتقـال آب از خلیج فـارس بـه مناطـق مركزی، پـروژه جدیـد و بزرگ انتقـال آب از دریـای عمـان بـه سـه اسـتان شـرقی سیسـتان و بلوچسـتان، خراسـان جنوبـی و خراسـان رضـوی را بـا اسـتفاده از سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی اجرایی مـی كند.
براساس طـرح انتقال آب مقرر است یكهزار و ۵۰۰ كیلومتـر آب بوسیله خطوط لوله، پـس از شـیرین سـازی آب دریـای عمـان، از مسـیر خـط لوله وارد سـه اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، خراسـان جنوبی و خراسان رضوی شود كـه در نهایـت، آینـده تامیـن آب در مجتمـع معدنـی سـنگان بـرای سـرمایه گـذاران، روشـن و اطمینـان بخـش خواهد شـد.
منطقه ویژه خلیج فارس و طرح ۱۰ میلیون تنی فولاد چشـم انـداز منطقه ویـژه صنایـع معدنی و فلـزی خلیج فارس از زیرمجموعـه هـای سـازمان ایمیدرو( دسـتیابی به ظرفیت تولیـد ۱۰ میلیـون تـن فولاد) پیش بینی شده اسـت.
ایـن برنامه طبـق راهبری هـای ایمیـدرو و با سـرمایه گذاران فعلی این منطقه در دسـت اجرا اسـت و كنسرسـیوم آن تشـكیل شده است. ایجاد ظرفیت تولید ۱۰ میلیون تن فولاد در سواحل مكران ایمیـدرو در قالب سیاسـت هـای كلان در افزایـش ظرفیت تولیـد فـو لاد و بـه سـبب دسترسـی سـواحل جنوبی بـه آب و تاسیسـات بنـدری، طرح ایجـاد ۱۰ میلیون تـن ظرفیت تولید فـو لاد در سـواحل مكـران واقع در چابهار اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان را بـه اجرا گذاشـته اسـت. این برنامه با مشـاركت بخـش خصوصـی انجام خواهد شـد.


1398/12/19
23:12:38
3651
5.0 از 5
تگهای خبر: آزمایش , بیمه , تولید , جاده
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۱
mastercar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مستر كار محفوظ است

مستر كار

فروش خودرو و اخبار خودرو